یزد شاهدیه

اصفهان جاده مولنجان

09130613398

پشتیبانی

شنبه تا پنج شنبه ۹ - ۲۱

زمان پاسخدهی

لیست قیمت محصولات نیرباف

زیرانداز حصیری

قیمت ها بر اساس هزار تومن / سایز بر اساس یارد
R$ 00000 هر یاردی
 • سایز ۱۲ = 444 هزار تومن کیسه 12عددی
 • سایز 9 = 333 هزار تومن کیسه 16تایی
 • سایز 6 = 222 هزار تومن کیسه 20 تایی
 • سایز 4 = 148 هزار تومن کیسه 30تایی

زیرانداز جاجیمی

قیمت ها بر اساس هزار تومن / سایز بر اساس یارد
R$ 00000 هر یاردی
 • سایز ۱۲ = 000 هزار تومن کیسه تایی هزار تومن
 • سایز 9 = 224 هزار تومن کیسه 50 عددی
 • سایز 6 = 164 هزار تومن کیسه 50 عددی
 • سایز 4 = 124 هزار تومن کیسه 60 عددی

زیرانداز پشت نمدی

قیمت ها بر اساس هزار تومن / سایز بر اساس یارد
R$ 00000 هر یاردی
 • سایز ۱۲ = 000 هزار تومن کیسه تایی هزار تومن
 • سایز 9 = 240 هزار تومن کیسه 30 عددی
 • سایز 6 = 185 هزار تومن کیسه 40 عددی
 • سایز 4 = 140 هزار تومن کیسه 60 عددی

زیرانداز ضد آب سوسنی

قیمت ها بر اساس هزار تومن / سایز بر اساس یارد
R$ 00000 هر یاردی
 • سایز ۱۲ = 000 هزار تومن کیسه 12عددی
 • سایز 9 = 600 هزار تومن کیسه 20 تایی
 • سایز 6 = 400 هزار تومن کیسه 25 تایی
 • سایز 3 = 200 هزار تومن کیسه 30تایی

زیرانداز ضد آب جاجیمی

قیمت ها بر اساس هزار تومن / سایز بر اساس یارد
R$ 00000 هر یاردی
 • سایز ۱۲ = 000 هزار تومن کیسه 50 تایی هزار تومن
 • سایز 9 = 530 هزار تومن کیسه 20 عددی
 • سایز 6 = 360 هزار تومن کیسه 25 عددی
 • سایز 3 = 180هزار تومن کیسه 30 عددی

پارچه جاجیم لمینت شده

قیمت ها بر اساس هزار تومن برای هر متر
 • عرض 1.6 متر لمینت 40 گرم متری 50 هزار تومن
 • عرض 2 متر لمینت 40 گرم متری 57 هزار تومن
 • عرض 2 متر لمینت 70 گرم متری 62 هزار تومن

پارچه جاجیم زیرسفره ای

قیمت ها بر اساس هزار تومن برای هر متر
 • 7 کیلویی / هر متر ۴۹ هزار تومن / عرض ۲ متر / هر عدل ۱۲ طاقه ۲۰ متری
 • 8 کیلویی / هر متر 54 هزار تومن / عرض ۲ متر / هر عدل ۱۲ طاقه ۲۰ متری
 • 9 کیلویی / هر متر 59 هزار تومن / عرض ۲ متر / هر عدل ۱۲ طاقه ۲۰ متری
 • 115 کیلویی / هر متر 113 هزار تومن / عرض 3 متر / هر عدل 6 طاقه 25 متری