شانل یعنی مخمل اما باید بدانید که در بافت روفرشی شانل یک نخ پنبه و یک نخ معمولی بهره برده شده است اما در روفرشی دوشانل مخمل هر دو نخ به کار برده شده مخمل هستند لذا به آن دو شانل ا دو مخمل می گویند. از طرفی چون  نخ مخمل یا شانل ضخیم تر از نخ معمول هست روفرشی دوشانل مخمل از روفرشی شانل ضخیم تر هست.

نمایش یک نتیجه